Bildet som gjør Mennesket historieløst

Tar du fra meg MIN historie, tar du fra meg «selvet» mitt, det som gjør meg til en unik person som har levd. Du tar fra meg det som er grunnleggende og gjør meg til menneske. MIN historie må høres. Den som kan høre den, er DU.

Gjør du meg til et bilde, blant mange bilder, gjør du meg historieløs, erstatter du MIN historie med et narrativ som ikke er MITT, men DITT. Du tar fra meg MITT subjekt, gjør meg til et objekt. Nå kan DU projisere din frykt på meg. Jeg blir DIN frykt. Nå står vi langt fra hverandre. Du ser ikke lenger MEG. Du hører ikke lenger MEG. Det du hører er DIN historie. Det du ser er DIN egen frykt.

Fryktens ødeleggende kraft

Den siste uken har gjort meg enda mer bevisst på hvor viktig det er å være trofast mot de sekulære verdier. Når jeg ser hvordan intelligente, velutdannede og veltalende mennesker argumenterer for gjennomføring av «fotografiprosjektet av muslimer», forstår jeg hva frykt kan gjøre med oss. Hvor lett sekularismen forsvinner og hvordan frykten forfører oss til å bevege oss vekk fra den. Jeg ser hvor blinde vi kan bli av frykten. Jeg ser hvor lett vi mister våre medmenneskelige kvaliteter i frykten.

Frykten for ekstremisme gjør oss blinde for egen ekstremisme.

Når frykten har fått fotfeste i oss, gjør vi det vi kan for å få bekreftet denne frykten, og da er det viktig å bevise at vår frykt er velbegrunnet. Vi må dokumentere frykten. Vi må også ha flest mulig med oss, fordi; dess flere som deler min fryktbaserte anskuelse av verden, dess lettere blir mitt fryktbaserte syn på verden en realitet.

I motsvar til meg, skrevet av Nora i document.no, ser hun «islamismen som truer i det fjerne». Av den grunn skal kvinner og barn fotograferes på gata. De blir historieløse og mister sitt subjekt. Er ikke dette de-humanisering? I et slikt prosjekt blir det ikke lenger viktig hva DE opplever i dette prosjektet, målet (bekjempe islamismen) rettferdiggjør midlene. Til henne, HRS og alle de som støtter «fotografiprosjektet av muslimer» vil jeg si: hvis dere ser islamismen i det fjerne, så har jeg kjent islamismen på min kropp og sjel. Jeg er overbevist om at jeg kunne ha hatt et mye bedre liv hvis islamismen ikke hadde kommet inn i livet mitt. Islamismen tok fra meg mange gode år med min familie og venner, i mitt hjemland, og sendte meg i eksil. Og ja, jeg som selv har en muslimsk bakgrunn, frykter islamismen. Men til og med det, gir ikke meg grunn til å bryte med sekularismen.

Jeg nekter å miste meg selv

Jeg vil ikke at min frykt vinner over meg. Jeg arbeider bevisst med meg selv for å ikke la frykten og de vonde opplevelsene jeg har hatt med islamismen, drive meg videre i livet, i møte med mine medmennesker. Jeg gjorde det klart for meg selv for lenge siden, at smerten som ble påført meg av islamismen, ikke skal bli et grunnlag for en fiendtlighet rettet mot mennesker som tror på religionen islam.

Jeg har ingen høye tanker om meg selv. Jeg tok denne avgjørelsen kun for min egen skyld, fordi jeg visste at den dagen min frykt tar over, blir jeg både døv og blind. Jeg hører ikke lenger på menneskenes historie som er rundt meg (døv) og jeg klarer ikke lenger å se dem (blind). Det jeg hører er MIN egen frykthistorie som jeg har tillagt de andre og det jeg ser er fryktelige objekter rundt meg. Skjer dette, lever jeg ikke lenger i en verden med mennesker, men i et mareritt. Da har jeg mistet meg selv i frykten.

13 kommentarer

Simen Fulland

14.10.2017 kl.13:34

Sharam, du skriver som vanlig godt:-)

Jeg ser argumentet ditt og med din bakgrunn har du en stemme som er verd å lytte til.

Det HRS har sagt om sitt fotoprojekt er:

"Vi vil i tiden fremover hyppig benytte det visuelle for å vise våre lesere hva som skjer med vårt kjære Norge. Islams fremvekst går raskt. Det ses hver eneste dag i våre større byer, ikke minst i hovedstaden."

Dette har blitt tolket til at HRS og HRS sympatisører skal fly rundt å ta bilde av muslimer og dermed henge dem ut i offentligheten.

Storhaug selv har utdypet hva HRS mener med proSjektet her:

https://www.rights.no/2017/10/rights-dokumenterer-den-kulturelle-revolusjonen-2/

Har du ikke lest det hun skriver?

Jeg har lite lite sans for islamisme og alle andre totalitære ideologier og religioner som deg.

Spørsmålet man må stille seg er om det har en egenverdi og dokumentere en ideologis fremmarsj?

Er det interessant å se hvordan det så ut i en bydel for 30 år siden, 20 år siden, 10 år siden og sammenligne med i dag med tanke på utviklingen av konservativ islam og fare for utvikling av paralellsamfun?

Kan det fortelle oss noe om alvorlighetsgraden i en ideologis progresjon?

Som Storhaug sier selv er det ikke nevnt noe om muslimer, men Islam. Det er ideologien som skal dokumenteres ikke enkeltmennesket.

Dersom man f,eks ville dokumentere nynazismens utvikling på samme måtei Norge, ville det blitt bråk av det?

Jeg tror ikke det. Men så fort vi er inne på religion og i tillegg en religion der majorteten er brune i huden, kommer det en dobbeltstandard med i spill.

Mange klarer ikke å behandle alle likt og har lavere forventninger til "brune". De holdes ikke til samme standard som "hvite" og er ofre som må beskyttes uansett hva de sier eller hva de gjør.

Jeg som de fleste andre nordmenn driter på godt norsk i om du er rød, gul, brun, sort eller hvit, det er hva du gjør som person dom definerer deg som ett godt menneske eller ikke. Religion har ingenting med rase og gjøre. Punktum.

Mange konservative muslimer har holdninger som ikke er forenelig med de sekulære verdiene som både du og jeg er så glade i.

Hvem de er, hvor de holder til og deres vekst og virke både bør og skal dokumenteres slik at vi har mulighet til å overvåke og bekjempe dem. Jo bedre kunnskap vi har jo bedre mulighet har vi til å sørge for at færrest mulig vokser opp indoktrinert og radiklaisert.

Så vi får se da, hva HRS legger ut av bilder først og i hvilken kontekst. Først når de har gjort det kan man begynne å diskutere om prosjektet har noen nytteverdi eller ikke.

Mvh Simen

Martin A. Engeset

14.10.2017 kl.13:43

Her skriv De på eit for høgt nivå. De vil nå fleire om De skriv meir daglegdags. Det er ikkje alle som har universitet bak seg.

Personleg ser eg at det HRS gjer, kan verta ein dokumentasjon for framtida om ei overgongstid, og om ei mogeleg framtidig framandgjering av oss innfødde.

Islam si øydeleggande kraft, er dessutan ikkje noko som kan vera på veg inn i Vesten. Den er her allereie. Og påboda i Koranen om å omvenda, undertrykka eller drepa alle "vantru", lovar ikkje godt for framtida. Det same gjeld Muhammed sitt føredøme: Steling/raning, slavetaking, slavehsndel - teken oppatt av IS, Boko Haram, etc. - og undertrykking, drap, massedrap (td. Khaybar). Hitler var slem og kosta 6 mill. Menneskeliv. Islam har til no - til no - kosta 270 millionar menneskeliv, nokre 10-tals millionar døde under slavejakt og -transport ikkje medrekna. Og lovleg valdtekt - i alle fall 4 vers i Koranen tillet valdtekt av slavinner, ikkje gravide fanga kvinner og jenteborn. Dette pluss at Muhammed valdtok minst 2 unge kvinner + at slavinna Marie og barnekona - 9 år gamal då han starta sex med henne - hans neppe hadde fritt val heller, gjer slikt moralsk ok. Alt Koranen tillet og alt Muhammed sa og gjorde, er moralsk ok.

Det er slike ting vi kan stå ovanfor i framtida - særleg drapa fenger media, men personleg har eg vel så mykje avsmak for dei vide reglane om lovleg uærlegdom i gjerning og ord - lovleg steling/røving, lovleg løgn (al-Taqiyya), lovleg halvsanning (Kitman), lovleg omgåing/late som (Hilah), lovleg misbruk og brot av ord og eidar (td. vers 2/225, 5/89, 16/91, 66/2) - betal avlat etterpå dersom synda er stor.

Det er slike ting vi ser er på frammarsj i Vesten, og at muslimar er overrepresentert som gjerningspersonar. Når så Koranen gjer det klart at dette er kva den påbyd av framtid - nedkjemp og undertrykk alle "vantru", eller drep dei "til dei betalar ekstra skatt (jizya) med villeg underkasting og kjenner seg undertrykte", (9/29) - ja, då er det all grunn for oss å verta nervøse. Vi vil ikkje ha ei slik framtid.

Dette så mykje desto meir som Koranen er så full av faktafeil (1750+), andre ikkje-religiøse feil (350+), sjølvmotseiingar (300+), uklare punkt, 650+), etc., at det ikkje er sant at den er ein gud sine ord (www.1000mistakes.com, "Muhammad Lying in the Quran" - ingen gud leverar ein slik kvalitet "heilag" bok, eller treng lyga i si "heilage" bok - "The 13 proofs", etc.). Det at dei blodige og undertrykande og sterkt diskriminerande levereglane i Islam kjem frå ei beviseleg oppdikta bok, (noko korkje De eller andre skriveføre muslimar går inn på), gjer det ekstra lite tiltalande å gje ein slik kultur for mykje vekt her heime.

Eg er fullt klar over at dei fleste muslimane er menneske som alle andre. Men det er ofte ikkje mogeleg å sjå i tide kven som er eller kan bli farleg, no eller i all framtid, og når då muslimane sjølve ikkje greier å halda styr på sine eingne, har vi lov til å forsvara oss eller redusera farane.

Få bort dei over 900 punkta i Koranen som fortel at "vantru" er dårlege menneske og "untermench", dei 950+ punkta som fortel at muslimar er ei mykje betre og høgare "rase", dei 300+ punkta som glorifiserar kamp mot og undertrykking av oss, og dei 300+ punkta som oppmoar til eller krev det same, og det vert lettare ikkje å vera redd for Islam sin innverknad på framtida til oss og til etterkomarane våre.

Eller fortel Islam kva alle faktafeila, etc., etc. i Koranen fortel om boka og om forfattaren av den boka.

Trumpinoffice

14.10.2017 kl.15:58

Det er altså greit å fotografere alle og enhver i det offentlige rom bare man ikke fotograferer muslimer?

Merkelig argument. Islam er en verdensomspennende trussel, en protonazistisk ideologi som er 1400 år gammel

HRS gjør en meget bra jobb her ved å avsløre hva det muslimske svineriet gjør med Norge

Anonym

14.10.2017 kl.17:18

Jødene drepte Jesus så jødene mistet alt og kommer aldri til å bli mange.

Men Muslimene som er etterkommere av Abraham det samme som Jødene, de har mistet ingenting og kommer til å befolke hele universet fordi Guds engel lovte dem det.

1 Mosebok 16:1-11Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

16 Sarai, Abrams hustru, fødte ham ikke barn; men hun hadde en egyptisk trælkvinne, som hette Hagar.

2 Og Sarai sa til Abram: Se, Herren har nektet mig barn; gå derfor inn til min trælkvinne! Kanskje jeg kunde få et barn ved henne. Og Abram lød Sarais råd.

3 Så tok Sarai, Abrams hustru, og lot Abram, sin mann, få egypterkvinnen Hagar, som var hennes trælkvinne, til hustru; da var det ti år siden Abram hadde bosatt sig i Kana'ans land.

4 Og han gikk inn til Hagar, og hun blev fruktsommelig; men da hun så at hun var blitt fruktsommelig, ringeaktet hun sin frue.

5 Da sa Sarai til Abram: Den urett jeg lider, er du skyld i; jeg har selv gitt min trælkvinne i din favn; men nu, da hun ser at hun er fruktsommelig, ringeakter hun mig; Herren skal dømme mellem mig og dig.

6 Da sa Abram til Sarai: Se, din trælkvinne råder du selv over; gjør med henne som du synes. Og Sarai var hård mot henne, og hun rømte fra henne.

7 Men Herrens engel fant henne ved vannkilden i ørkenen, ved kilden på veien til Sur.

8 Og han sa: Hagar, Sarais trælkvinne, hvor kommer du fra, og hvor akter du dig hen? Hun svarte: Jeg har flyktet fra min frue Sarai.

9 Da sa Herrens engel til henne: Gå tilbake til din frue, og bøi dig under henne!

10 Og Herrens engel sa til henne: Jeg vil gjøre din ætt så tallrik at den ikke skal kunne telles for mengde.

11 Og Herrens engel sa videre til henne: Se, du er fruktsommelig og skal føde en sønn, og du skal kalle ham Ismael; for Herren har hørt din nød

Håkon Dahle

14.10.2017 kl.19:02

Jeg må først si at jeg alltid leser dine kommentarer fordi du er en fornuftig mann. Men i denne saken synes jeg du har latt både fantasi og følelser få overtaket. Først fordi du tillegger Storhaug ord og planer hun aldri har gitt uttrykk for. Deretter fordi alt annet som skjer i samfunnet blir dokumentert med bilder i tusenvis, av feminister, homofile, kristenkonservative, narkomane, romfolk, abortmotstandere osv osv. Hvorfor i alle dager reagerer du så sterkt på at endringer som skyldes islam bør dokumenteres? Om det så skjer gjennom å ta bilder eller video av muslimer, hvorfor skal de unntas? Jeg har kjempet mot kristendommens klamme hånd som lå over homofile i mange år. Nå er jeg redd hva fremtiden bringer etterhvert som andelen stemmeberettigede muslimer øker, samtid som det kommer stadig flere moskeer i Norge. Derfor har det interresse å vite noe både om nye moskeer og hva som blir sagt i disse moskeene. For eksempel videoen der Fahad Qureshi i Islam Net forkynner hvor normalt det er å mene at både blasfemi og homofili kvalifiserer til dødsstraff. Det er svært nyttig og interressant informasjon. Hva er galt med å dokumentere hvordan islam blir forkynt? Jeg går ut fra at du er kjent med Storhaugs engasjement for kvinners rettigheter, dette er hennes drivkraft og hun har ved flere anledninger forklart at det ikke er muslimhat som driver henne, men kampen mot undertrykking og misbruk av jenter og kvinner. Jeg synes man må ha dette perspektivet med i betraktningen før man går så hardt ut mot Storhaug.

Zain

14.10.2017 kl.20:16

Mye tull denne gangen, ellers bra.

Lur

14.10.2017 kl.20:21

Når vi snakker om innvandring generelt er det jo ikke mangel på innsats og penger. Samfunnet må tilpasses så nordmenn kan leve noenlunde trygt.

Busser må kameraovervåkes og pengene måtte sikres, gatebelysning og fjerning av busker og trær. Økt politiinnsats, og skolen er også blitt utrygg for mange. Ran og knivstikking. Gradvis forandres landet og det er nok mange i alle aldre som blir sittende hjemme på grunn av redsel for våre nye landsmenn. Vold, vold, ja det er norges feil. Du får jo høyere straff for å skyte ei skjære enn å ødelegge et menneskeliv. Den som (over)lever får se hva framtiden bringer. Landet blir dekonstruert og ruinert på de fleste sektorer.

Molo

14.10.2017 kl.21:18

Det å leve i et demokrati, er blant annet å få meningsmotstand. Når du får det, er utfordringen å ikke ta subjektivt parti, men faktisk klare å tenke objektivt, noe jeg syntes du mangler her. Det er den objektive tenkningen som kan slipe deg som en diamant, om du evner å se saken fra flere sider.

Jeg syntes du ikke tar det norske tankesett og åpenhet med i ditt innlegg på en tilstrekkelig måte.

I Norge har vi lange tradisjoner for å løfte hver stein,se på den fra alle vinkler og sider og grundig debattere innholdet,før vi gjør oss opp en mening.

Da spiller det ikke noen rolle om merkelappen på steinen heter muslim, pygme, nordmann,sørlending eller nisse,for å ta noe.

Vi er et folkefær uten berørings angst,det gjør at vi ikke er redde for å ta opp emner og støte, enkelte fintfølende muslimer, bor du her i Norge, da får du jammen meg tåle å få "passet ditt påskrevet", som alle andre, om du mener at du skal forfordeles.

Vi har også lange tradisjoner, i å ta bilde av samfunnsutviklingen,både i by og på landet, det er en del av den Norske kulturen.

Det å mistenkelig gjøre dette, er importert u-kultur, og et forsøk på å diktere etnisk norske hvordan en skal særbehandle muslimer i det offentlige rom, i vårt eget land,det er ikke bare uhøffelig,men noe vi ikke finner oss i.

Vi kommer ikke til å særbehandle muslimer, men likebehandle muslimer,slik at de blir behandlett på samme måte som alle andre.

Det er av allmen interesse for oss som betaler innvandrings gilde og historisk, for de kommende generasjoner å se endringene i Norge, den beste måten å gjøre dette på,er nettopp ved bilder fra det private og offentlige rom.

Andre

15.10.2017 kl.03:06

Vært å se, er filmen "The Wave" om hvor lett det er å dras med.

https://youtu.be/ICng-KRxXJ8

Roger

16.10.2017 kl.01:40

Det er vanligvis en glede å lese dine blogger, men denne gangen virker det som at frykten for rasisme/dehumanisering av muslimer tok overhånd med tilhørende effekter som beskrevet.

ingrid

16.10.2017 kl.10:05

Jeg har alltid lest dine innlegg med glede, men ikke dette. Du er veldig imot Hege, du forstår ikke hva hun

ønsker. Hun vil bare vise hvordan Norge VAR og nå hvor-

dan Norge har BLITT ! Og et er et faktum, og da må det

dokumenteres. Hun har helt rett, også fordi våre feige

politikere ikke tør å snakke om det som skjer, men slik

kan de ikke se bort fra realiteten. Norge er IKKE et

muslimsk land, heldigvis, og Hege Storhaug må vi lytte

til, hun hjelper kvinner, muslimske kvinner, ikke glem

det. Ditt innlegg i dag var som om det ikke var deg,

men på en måte som en sint muslim. Veldig synd, virkelig.

Kai Inge Buseth

16.10.2017 kl.10:09

Her var uvanlig mange gode og saklige kommentarer samlet på ett brett. Det gir håp for kommentarfeltene som kanal. :-) Subjektivt sett er Shayganis reaksjon forståelig fordi han misforstår Hege Storhaugs intensjon med aksjonen. Slik sett argumenterer han mot en stråmann. Hege Storhaug sier til Nettavisen at bruken av bildet som frontet aksjonen var en tabbe. Hadde hun visst at det kynisk skulle misoppfattes og brukes i hetsen mot henne og aksjonen slik det ble, ville hun heller brukt bildet av korset som blir fjernet og erstattet med halvmånen. Det er denne endringen i samfunnet hun ønsker å bilde-dokumentere. Det er forståelig, siden den totalitære ideologien politisk Islam ikke er en religion i vanlig forstand, men et samfunns-styrings system overordnet alt og alle og som sådan en fiende av demokratiet. Ideologien medfører at Norges opprinnelige befolkning sine egne ønsker for hvordan de vil innordne sitt eget samfunn blir underordnet muslimene. Det er den direkte årsaken til de mange kampene som oppstår rundt temaer initiert av politisk Islam og som Shaygany både har påpekt og kritisert vår ettergivenhet for. Vi må bare lytte og begripe at her snakker vi om to viljer for de samme tingene og at bare én vil gå seirende ut, slik som i alle kulturkollisjoner. Det gir ingen mening at ideologien politisk Islam skal gå seirende ut i alle verdispørsmål, men det er dens krav. Det er kun opprinnelig befolkning som kan sette foten ned og avvise urimelig transformering av eget samfunn. Da må man avvise både ideologien politisk Islam og venstresidens kommunisme.

Den ubegripelige oppførselen til venstresiden blir mer forståelig når man skjønner hva som er kommunismens våte drøm:

At alle blir like fattige og dermed avhengig av den statlige spenen for sin daglige overlevelse.

Når kapitalismen gjør kommunismen maktesløs ved å sørge for verdiskapning og velstand i landet, vil venstresiden søke å gjenvinne den kommunistiske makten ved å importere fattigdommen og rasere verdiene som gjør samfunnet uavhengig av den norske dumaen som ser for seg å styre Norge eneveldig som i Stalins rike.

I 1940 i allianse med ideologien Nazismen, nå i allianse med ideologien politisk Islam. Målet helliger midlet. :-)

staleg

16.10.2017 kl.15:41

Et svært bra førsteinnlegg fra Simen Fulland.

Det som gjorde at jeg tvilte meg frem til å støtte HRS i denne saken er to ting:

1. Korrigeringen til Hege Storhaug, som jeg i motsetning til en del andre har valgt å tro på.

2. Den enorme sprengkraften det er i tilsynelatende helt uskyldige gatebilder fra muslimske land på 50-60-70 tallet før konservativ Islam fikk den makten de har i dag.

Det forteller meg at bilder sier så uendelig mer enn ord.

Skriv en ny kommentar

hits